bookmark_borderΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Ημερομηνία / Date: 27.04.2022

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 ως  εξής :

– Ανακοίνωση και δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2021 (01.01 – 31.12.2021) : Παρασκευή 29.04.2022

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 30  Ιουνίου 2022

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2022 : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022


Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

bookmark_borderΔελτίο τύπου – 04.02.2022

Ημερομηνία / Date: 04.02.2022, Νάουσα

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε την από 01.02.2022 και με αριθμό κατάθεσης 55/ΤΦ/2022 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 53 Ν. 4738/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας του άρθρου 84 Ν. 4738/2020 με αριθμό  πρωτοκόλλου 100774/01.02.2022 και επί της οποίας χορηγήθηκε η από 02.02.2022 Προσωρινή Διαταγή λήψης προληπτικών μέτρων, με την οποία διετάχθησαν προληπτικά μέτρα προστασίας της Εταιρείας μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, η οποία ορίστηκε για την 06.04.2022 και το αργότερο μέχρι τέσσερις μήνες από την χορήγηση των προληπτικών μέτρων προστασίας.

Η κατά τα ανωτέρω αιτούμενη προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει την περιουσιακή της ενότητα έναντι επιθετικών ενεργειών πιστωτών της και θα διασφαλίσει την ισορροπία στις ταμειακές ροές της, ώστε να εξακολουθήσει τη λειτουργία της και τη συνέχιση της παραγωγής και να μην απειλείται από απρόβλεπτες ανατροπές ο προϋπολογισμός της. Επίσης, τα αιτούμενα προληπτικά μέτρα θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και τις πληρωμές της προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους εργαζόμενους και εν γένει τους πιστωτές της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.


bookmark_borderΑνακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Ημερομηνία / Date: 29.11.2021

Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2020 σύμφωνα με  το άρθρ. 65Α Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό  με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

bookmark_borderΕξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2021 / Financial results for the 6-month period of 2021

Ημερομηνία / Date: 30.09.2021

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 4,095 εκατ. Ευρώ έναντι 3,825 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 αυξημένος κατά 7,06%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4,03 εκατ. Ευρώ ποσοστό 98,5% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε ζημίες -1,456 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,586 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -2,45 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -3,19 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρία Grant Thornton η Εταιρία αποκτά μία νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr


Financial results for the 6-month period of 2021

VARVARESSOS S.A. turnover during the 6-month period of 2021 reached 4,095 million EURO contrary to 3,825 million EURO in the same period of 2020, increased by 7,06%. The company’s exports came up to 4,03 million EURO (98,5% of the total revenues). Losses before depreciation (EBITDA) have reached -1,456 million EURO contrary to losses -1,586 million  EURO during the same period of 2020. The company’s result was formed in losses of -2,45 million EURO for 2021 compared to losses of -3,19 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investors and investment funds for the financing of the Company.

After the completion of the business plan and the expected financing of a new investor, the Company, according to the Independent Business Plan (IBR) by Grant Thornton, will have a new sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΑνακοινώσεις

Ημερομηνία: 16.07.2021

1. Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 30.06.2021 (Ορισμός μελών Δ.Σ., εκλογή Επιτροπής Ελέγχου)

2. Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 30.06.2021 (Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.)

3. Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ελέγχου 30.06.2021 (Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου)

4. Ορισμός Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η εταιρεία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 30.06.2021, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή και όρισε την ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και όρισε ως μέλη της τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Αναστασία Βαρβαρέσου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Θεοφανή Μπαδόλα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30.06.2025 και μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2025.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της, την 30.06.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αναστάσιος Βαλσαμίδης,  Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

2. Αναστασία Βαρβαρέσου, Γραμματεας  (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

3. Θεοφανή Μπαδόλα, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

5. Ανακοίνωση – Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και την υπ΄ αριθμ. 916/07.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕΔΕΔ θα δίνονται απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος από σήμερα στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας www.varvaressos.gr

https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/ΕΣΕΔ+-+Κώδικας+Εταιρικής+Διακυβέρνησης+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737

bookmark_borderΝέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Ημερομηνία: 2.07.2021

Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 30.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληφθείσας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κύριος Κυριάκος Γιουννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, διευθυντικό στέλεχος της  Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κυρίας Καλλιόπης Σεραφείμ. Ο  κ. Κ. Γιουννάκης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Έχει εργαστεί στην εταιρία ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/2015 και ISO 14001/2015  επί τριάντα χρόνια. Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1/7/2021.

bookmark_borderΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 1.07.2021

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2020, την Τετάρτη 30.06.2021, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
  Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100%  των παρισταμένων)  η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2020, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.
 1. Έγκριση κατ΄  άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
 1. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2020 της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
 1. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2021 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία «METRON Auditing A.E.O.E.» καθώς η αμοιβή αυτής.
 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
  Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία ως κάτωθι :
  Αναστάσιος Βαλσαμίδης   (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Αναστασία  Bαρβαρέσου  (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Νικόλαος Βελής (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Θεοφανή Μπαδόλα (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Αργύριος   Σαρρίδης (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
  Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 1. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
  Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από τρία (3) μέλη με ετήσια θητεία.
  Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
  Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα :
  Παναγιώτης Γρηγοριάδης (Ανεξάρτητο Μέλος), Σταύρος Γιούρος (Ανεξάρτητο Μέλος) και Ελένη Χατζηνώτα (Ανεξάρτητο Μέλος )
  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
 1. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
  Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
 1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
 1. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στους διευθυντές της Εταιρίας η συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή/και διοίκηση άλλων εταιριών.
 1. Εναρμόνιση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020.
 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου , ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 01.01-.31.12.2020.

Δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα

bookmark_borderΠρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – 30.06.2021

Ημερομηνία: 8.06.2021
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης – 30.06.2021

bookmark_borderΕτήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2020

Ημερομηνία: 28.04.2021
Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2020

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε σε 7,49 εκατ. Ευρώ έναντι 10,73 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, μειωμένος κατά 30,15%, λόγω : α. καθυστέρησης χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, β. έλλειψης κεφαλαίου κίνησης και γ. της πανδημίας COVID-19. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,99 εκατ. Ευρώ ποσοστό 93,23% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2020 ανήλθαν σε ζημίες -2,74 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -3,32 εκατ. Ευρώ του 2019. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -2,03 εκατ. Ευρώ έναντι -1,76 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -5,78 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -5,55 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Στις 30.06.2020 τελείωσε η εγκατάσταση του νέου  μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκ. Ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας. Το χρηματοδοτικό σχήμα έχει ως εξής: Ίδια κεφάλαια 875.896,34 ευρώ (18,45%), μακροπρόθεσμο δανεισμό 2.376.076,51ευρώ (50,05%) και επιχορήγηση 1.495.432,77 ευρώ  (31,50%).

Η Εταιρεία με τον σύμβουλο AMBROSIA  CAPITAL, είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εσωτερικού και εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2020 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr