bookmark_borderΕξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2020

Ημερομηνία: 30.09.2020

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2020

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 3,83 εκατ. Ευρώ έναντι 6,10 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019 μειωμένος κατά 37,3%, λόγω της πανδημίας του Covid-19 και της καθυστέρησης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρηματικού  σχεδίου της από τις Τράπεζες. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 3,67 εκατ. Ευρώ ποσοστό 96% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε ζημίες 1,58 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,83 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Tην 10 Μαρτίου 2020 υπεγράφησαν τα Προγράμματα Εκδόσεως Κοινών Εμπράγματων Εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων και νέας χρηματοδότησης του επενδυτικού της σχεδίου ως εξής:

  • Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού 6.322.988 ευρώ μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, που αφορά υφιστάμενο δανεισμό με 12ετή αποπληρωμή
  • Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού 2.376.077 ευρώ μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, που αφορά νέο δανεισμό για την χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου με 6ετή αποπληρωμή, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016,
  • Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ποσού 1.121.575 ευρώ μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, που αφορά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ισόποσης αξίας με την Επιχορήγηση με διετή αποπληρωμή

και την 30.06.2020 εκταμιεύθηκαν τρία Κοινά Ομολογιακά Δάνεια ως εξής :

  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 6.322.988,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 2.376.077,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 1.121.575,00

από τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.

Στις 30.06.2020 τελείωσε η εγκατάσταση του νέου  μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 που αφορά επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκ. Ευρώ για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας.

Με την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την αναμενόμενη χρηματοδότηση επανεκκίνησης η Εταιρία, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επισκόπηση επιχειρηματικού πλάνου (IBR) που εκπονήθηκε από την εταιρία Grant Thornton αποκτά βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

bookmark_borderFinancial results for the 6-month period of 2020

Date: 30.09.2020

Financial results for the 6-month period of 2020

VARVARESSOS S.A. turnover during the 6-month period of 2020 reached 3,83 million EURO contrary to 6,10 million EURO in the same period of 2019, decreased by 37,3% due to Covid-19 pandemic and the financing delay of the company’s approved Business Plan (according to Greek Development Law 4399/2016) by the banks. The company’s exports came up to 3,67 million EURO (96% of the total revenues). Losses before depreciation (EBITDA) have reached 1,58 million EURO contrary to losses 1,83 million  EURO during the same period of 2019.

In March 2020, Banks (Piraeus Bank, National Bank of Greece and Alpha Bank) and Company singed the Bond Issue regarding the restructuring of existing loans, the company’s financing of 2,4 million EUR (long term loan) and the advance pay-off  (1,1 million EUR)  of  the subsidy of the Development Law. On 30.06.2020 the loan disbursement took place.

On 30.06.2020 the company completed the investment on new mechanical equipment of total 4,7 million EUR under the Development Law for the fundamental change of its entire production process and the penetration into new innovative markets.

With the restructuring of loan liabilities, the completion of the business plan and the expected “restart financing”,  the Company, according to the Independent Business Plan (IBR) by Grant Thornton, will have a sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΟρισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Ημερομηνία: 11.08.2020

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Η “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  27ης Ιουλίου 2020 και του ορισμού των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παντελή Παλαντζίδη του Θωμά, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως :

1. Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια.

Απόσπασμα ΓΣ (PDF)

bookmark_borderΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ημερομηνία: 03.07.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ (PDF)

> ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (PDF)

> Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου (PDF)

> Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου (PDF)

> Σχέδια Αποφάσεων 27.07.2020 (PDF)

bookmark_borderΓνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Ημερομηνία: 30.06.2020

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σύμφωνα με τον Ν. 3340/2005 και την 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι από 22.06.2020, ο κ. Σταύρος Βαλσαμίδης αναλαμβάνει Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας.

bookmark_borderΑνακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων

Ημερομηνία: 30.06.2020

Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

 

Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ιγ’) της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 30.06.2020 εκταμιεύθηκαν Κοινά Ομολογιακά Δάνεια ως εξής :

  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 6.322.988,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 2.376.077,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 1.121.575,00

όπως προβλεπόταν από την 10.03.2020 Σύμβαση και την από 10.06.2020 τροποποίηση αυτής με τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.

Με την εκταμίευση των 6.322.988 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.  Με την εκταμίευση των 2.376.077 Ευρώ  και 1.121.575 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου που έχει ενταχθεί στον Ν. 4399/2016.  Μετά τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο.

bookmark_borderΕτήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Ημερομηνία: 30.06.2020

Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2019 διαμορφώθηκε σε 10,73 εκατ. Ευρώ έναντι 14,48 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, μειωμένος κατά 25%, λόγω καθυστέρησης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρηματικού σχεδίου της από τις Τράπεζες. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 10,08 εκατ. Ευρώ ποσοστό 93,96% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 ανήλθαν σε ζημίες 3,32 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών 1,40 εκατ. Ευρώ του 2018. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -1,76 εκατ. Ευρώ έναντι -473,28 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 5,55 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,59 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και καλύφθηκε μερικώς (κάλυψη 95,46%)  με την άντληση κεφαλαίων ποσού 1.407.497,40 ευρώ. Η πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.  Ποσόν 875.896,34 ευρώ της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου  διατέθηκε  για το εγκεκριμένο επενδυτικό  πρόγραμμα της εταιρείας.

Η εταιρία στη διάρκεια  του έτους 2019 υλοποίησε συνολικές επενδύσεις 2,4 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 2,2 εκατ. Ευρώ εντάσσονται στα πλαίσια  του  εγκεκριμένου προγράμματος ποσού  4,7 εκατ. Ευρώ με στόχο την θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές. Tο χρηματοδοτικό σχήμα του εγκεκριμένου προγράμματος έχει ως εξής: Ίδια κεφάλαια 875.896,34 ευρώ (18,45%), μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 2.376.076,51 ευρώ (50,05%) και επιχορήγηση 1.495.432,77 ευρώ  (31,50%). Στις 29.04.2019 εγκρίθηκε από τις Τράπεζες Πειραιώς, ΕΤΕ, Alpha Βank, η χρηματοδότηση της αναφερόμενου προγράμματος,  η βραχυπρόθεσμη πίστωση  ύψους 1,1 εκατ. ευρώ για προεξόφληση επιχορήγησης και η αναδιάρθρωσης των  δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας. Στις 7 Οκτωβρίου 2019 υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) για τη νέα χρηματοδότηση και για την αναδιάρθρωση των  δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας και μετά τις 10 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησε η σταδιακή χρηματοδότηση των  επενδύσεων που προβλέπονται στο επενδυτικό πρόγραμμα για να υλοποιηθεί το 93% μέχρι την 31.12.2019.

Με την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου επενδυτικού  προγράμματος  και με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων η Εταιρία, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επισκόπηση επιχειρηματικού πλάνου (IBR) που εκπονήθηκε από την εταιρία Grant Thornton αποκτά βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.