Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα

Ημερομηνία: 19.07.2022

Συνημμένα αντίγραφο του Πρακτικού της  Επιτροπής Ελέγχου της 30.06.2022 με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου αυτής.