Εταιρική διακυβέρνηση


Διοικητικό Συμβούλιο


Το πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη  την Τετάρτη 30.06.2021, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1)     Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Πρόεδρος Δ.Σ.,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

2)     Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

3)     Αργύρης Σαρρίδης του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4)     Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου, Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος

5)     Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τέσσερα (4) έτη, δηλαδή μέχρι την 30.06.2025, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2025.

Απόσπασμα Δ.Σ._30.06.2021

Πολιτική Καταλληλότητας 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης


Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Καταστατικό


Καταστατικό

Δικαιώματα Μετόχων


Δικαιώματα Μετόχων

Εσωτερικός Έλεγχος


Εσωτερικός Έλεγχος

Επιτροπή Ελέγχου


Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021 ενέκρινε την εκλογή  νέας  Επιτροπής Ελέγχου  με ετήσια θητεία. 

Η Επιτροπή Ελέγχου  είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μόνο από τρίτους) και αποτελείται από τρία (3)  μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Σταύρος Γιούρος του Αντωνίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Παναγιώτης Γρηγοριάδης του Δαμιανού, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Ελένη Χατζηνώτα του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου_2020

Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων


Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Αναστάσιος Βαλσαμίδης,  Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

2. Αναστασία Βαρβαρέσου, Γραμματέας  (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

3. Θεοφανή Μπαδόλα, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Οργανωτική Δομή


Οργανωτική Δομή

Διευθυντικά  Στελέχη


ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  – Δ/ντής Παραγωγής & Τεχνικών Θεμάτων

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Δ/ντής Πωλήσεων

ΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δ/ντής Οικονομικών & Διοικητικών Λειτουργιών

Πολιτική Αποδοχών


Πολιτική Αποδοχών

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας


Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας