Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2023 / Financial results for the 6-month period of 2023

Ημερομηνία/Date: 29.9.2023

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2023

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 1,47 εκατ. Ευρώ έναντι 4,46 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022 μειωμένος κατά 66,95%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 1,387 εκατ. Ευρώ ποσοστό 94,1% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε ζημίες -2,45 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -2,27 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -4,54 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -3,47 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε επαφές και συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού  για την εξυγίανση της.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://financial.varvaressos.eu/

Financial results for the 6-month period of 2023

VARVARESSOS S.A. turnover during the 6-month period of 2023 reached 1,47 million EURO contrary to 4,46 million EURO in the same period of 2022, increased by 66,95%. The company’s exports came up to 1,387 million EURO (94,1% of the total revenues). Losses before depreciation (EBITDA) have reached -2,45 million EURO contrary to losses -2,27 million  EURO during the same period of 2022. The company’s result was formed in losses of -4,54 million EURO for 2023 compared to losses of -3,47 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investor for the financing of the Company.

The aforementioned statements are posted at the company’s website https://financial.varvaressos.eu/