Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα 19.07.2023

Ημερομηνία: 28.7.2023

Συνημμένα αντίγραφο του Πρακτικού της  Επιτροπής Ελέγχου της 19.07.2023 με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου αυτής.