Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Ημερομηνία: 26.07.2022

H εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο  17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι προέβη στον ορισμό του κ. Γεωργίου Κωστόπουλου ως Διευθυντή  Πωλήσεων.