bookmark_borderΠρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 08.06.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 07.06.2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ

1. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

2. Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου 

3. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

4. Σχέδια αποφάσεων

5. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

6. Έκθεση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

7. Έκθεση Αποδοχών

bookmark_borderΕτήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Ημερομηνία: 29.04.2022

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2021 διαμορφώθηκε σε 8,22 εκατ. Ευρώ έναντι 7,49 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, σημειώνοντας αύξηση 9,76%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,77 εκατ. Ευρώ ποσοστό 94,49% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 ανήλθαν σε ζημίες -4,35 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -2,74 εκατ. Ευρώ του 2020. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -3,77 εκατ. Ευρώ έναντι -2,03 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -6,78 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -5,78 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρία Grant Thornton η Εταιρία αποκτά νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

bookmark_borderFinancial Results 2021

Date: 29.04.2022

VARVARESSOS S.A. turnover in 2021 amounted to 8,22 million EURO compared to 7,49 million EURO in 2020, increased by 9,76%. The company’s exports amounted to 7,77 million EURO (94,49% of  total sales). The company’s operating result (EBITDA) amounted to losses -4,35 million EURO compared to losses -2,74 million EURO in the corresponding same period of previous year. Gross margin amounted to losses -3,77 million EURO compared to -2,03 million EURO during 2020. The company’s result was formed in losses of -6,78 million Euros for 2021 compared to losses of -5,78 million Euros in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with investors and investment funds for the financing of the Company.

After the completion of the business plan and the expected financing of a new investor, the Company, according to the Independent Business Plan (IBR) by Grant Thornton, will have a new sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Ημερομηνία / Date: 27.04.2022

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 ως  εξής :

– Ανακοίνωση και δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2021 (01.01 – 31.12.2021) : Παρασκευή 29.04.2022

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 30  Ιουνίου 2022

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2022 : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022


Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

bookmark_borderΔελτίο τύπου – 04.02.2022

Ημερομηνία / Date: 04.02.2022, Νάουσα

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε την από 01.02.2022 και με αριθμό κατάθεσης 55/ΤΦ/2022 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 53 Ν. 4738/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας του άρθρου 84 Ν. 4738/2020 με αριθμό  πρωτοκόλλου 100774/01.02.2022 και επί της οποίας χορηγήθηκε η από 02.02.2022 Προσωρινή Διαταγή λήψης προληπτικών μέτρων, με την οποία διετάχθησαν προληπτικά μέτρα προστασίας της Εταιρείας μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, η οποία ορίστηκε για την 06.04.2022 και το αργότερο μέχρι τέσσερις μήνες από την χορήγηση των προληπτικών μέτρων προστασίας.

Η κατά τα ανωτέρω αιτούμενη προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει την περιουσιακή της ενότητα έναντι επιθετικών ενεργειών πιστωτών της και θα διασφαλίσει την ισορροπία στις ταμειακές ροές της, ώστε να εξακολουθήσει τη λειτουργία της και τη συνέχιση της παραγωγής και να μην απειλείται από απρόβλεπτες ανατροπές ο προϋπολογισμός της. Επίσης, τα αιτούμενα προληπτικά μέτρα θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και τις πληρωμές της προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους εργαζόμενους και εν γένει τους πιστωτές της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.


bookmark_borderΑνακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Ημερομηνία / Date: 29.11.2021

Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2020 σύμφωνα με  το άρθρ. 65Α Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό  με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

bookmark_borderΕξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2021 / Financial results for the 6-month period of 2021

Ημερομηνία / Date: 30.09.2021

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 4,095 εκατ. Ευρώ έναντι 3,825 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 αυξημένος κατά 7,06%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4,03 εκατ. Ευρώ ποσοστό 98,5% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε ζημίες -1,456 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,586 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -2,45 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -3,19 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρία Grant Thornton η Εταιρία αποκτά μία νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr


Financial results for the 6-month period of 2021

VARVARESSOS S.A. turnover during the 6-month period of 2021 reached 4,095 million EURO contrary to 3,825 million EURO in the same period of 2020, increased by 7,06%. The company’s exports came up to 4,03 million EURO (98,5% of the total revenues). Losses before depreciation (EBITDA) have reached -1,456 million EURO contrary to losses -1,586 million  EURO during the same period of 2020. The company’s result was formed in losses of -2,45 million EURO for 2021 compared to losses of -3,19 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investors and investment funds for the financing of the Company.

After the completion of the business plan and the expected financing of a new investor, the Company, according to the Independent Business Plan (IBR) by Grant Thornton, will have a new sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.

bookmark_borderΑνακοινώσεις

Ημερομηνία: 16.07.2021

1. Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 30.06.2021 (Ορισμός μελών Δ.Σ., εκλογή Επιτροπής Ελέγχου)

2. Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 30.06.2021 (Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.)

3. Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ελέγχου 30.06.2021 (Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου)

4. Ορισμός Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η εταιρεία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 30.06.2021, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή και όρισε την ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και όρισε ως μέλη της τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Αναστασία Βαρβαρέσου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Θεοφανή Μπαδόλα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30.06.2025 και μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2025.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της, την 30.06.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αναστάσιος Βαλσαμίδης,  Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

2. Αναστασία Βαρβαρέσου, Γραμματεας  (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

3. Θεοφανή Μπαδόλα, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

5. Ανακοίνωση – Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και την υπ΄ αριθμ. 916/07.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕΔΕΔ θα δίνονται απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος από σήμερα στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας www.varvaressos.gr

https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/ΕΣΕΔ+-+Κώδικας+Εταιρικής+Διακυβέρνησης+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737

bookmark_borderΝέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Ημερομηνία: 2.07.2021

Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 30.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληφθείσας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κύριος Κυριάκος Γιουννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, διευθυντικό στέλεχος της  Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κυρίας Καλλιόπης Σεραφείμ. Ο  κ. Κ. Γιουννάκης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Έχει εργαστεί στην εταιρία ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/2015 και ISO 14001/2015  επί τριάντα χρόνια. Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1/7/2021.