Οικονομικές εκθέσεις

2021


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2021 (PDF) (Ορθή επανάληψη)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (PDF) (Ορθή επανάληψη)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (ZIP / XHTML) (Ορθή επανάληψη)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (PDF)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (ZIP / XHTML)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021

2020


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020

2019


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2019 – 30.06.2019

2018


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018 (Ορθή επανάληψη)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018

2017


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 
(Ορθή επανάληψη 2)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 (Ορθή επανάληψη 1)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017

2016


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016
Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016

2015


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015

2014


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014