Οικονομικές εκθέσεις

2023


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023

2022


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 (ZIP / XHTML)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022

2021


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2021 (PDF) (Ορθή επανάληψη)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (PDF) (Ορθή επανάληψη)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (ZIP / XHTML) (Ορθή επανάληψη)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (PDF)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 (ZIP / XHTML)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021

2020


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020

2019


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2019 – 30.06.2019

2018


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018 (Ορθή επανάληψη)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018

2017


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 
(Ορθή επανάληψη 2)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 (Ορθή επανάληψη 1)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017

2016


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016
Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016

2015


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015

2014


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014