Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 08.06.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 07.06.2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ

1. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

2. Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου 

3. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

4. Σχέδια αποφάσεων

5. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

6. Έκθεση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

7. Έκθεση Αποδοχών