Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Ημερομηνία: 11.08.2020

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Η “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  27ης Ιουλίου 2020 και του ορισμού των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020 αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παντελή Παλαντζίδη του Θωμά, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως :

1. Παντελής Παλαντζίδης του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ανωτέρω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια.

Απόσπασμα ΓΣ (PDF)