Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Ημερομηνία: 2.07.2021

Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 30.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληφθείσας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κύριος Κυριάκος Γιουννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, διευθυντικό στέλεχος της  Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κυρίας Καλλιόπης Σεραφείμ. Ο  κ. Κ. Γιουννάκης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Έχει εργαστεί στην εταιρία ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/2015 και ISO 14001/2015  επί τριάντα χρόνια. Αναλαμβάνει καθήκοντα από 1/7/2021.