Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Ημερομηνία: 30.09.2019

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατ. Ευρώ έναντι 8,4 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018 μειωμένος κατά 27%, λόγω καθυστέρησης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρηματικού  σχεδίου της από τις Τράπεζες. Η Εταιρία μέχρι 30.06.2019 προχώρησε σε επενδύσεις 3,4 εκ. ευρώ στα πλαίσια του ανωτέρω εγκεκριμένου προγράμματος και εκτός αυτού, με κεφάλαια των μετόχων, τα διαθέσιμά της και το 25% της εγκριθείσας επιδότησης του Αναπτυξιακού Νόμου με στόχο την θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 5,65 εκατ. Ευρώ ποσοστό 92% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2019 ανήλθαν σε ζημίες 1,83 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 38,94 χιλ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2019 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.