Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2021 / Financial results for the 6-month period of 2021

Ημερομηνία / Date: 30.09.2021

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 4,095 εκατ. Ευρώ έναντι 3,825 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 αυξημένος κατά 7,06%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4,03 εκατ. Ευρώ ποσοστό 98,5% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2021 ανήλθαν σε ζημίες -1,456 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,586 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -2,45 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -3,19 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρία Grant Thornton η Εταιρία αποκτά μία νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr


Financial results for the 6-month period of 2021

VARVARESSOS S.A. turnover during the 6-month period of 2021 reached 4,095 million EURO contrary to 3,825 million EURO in the same period of 2020, increased by 7,06%. The company’s exports came up to 4,03 million EURO (98,5% of the total revenues). Losses before depreciation (EBITDA) have reached -1,456 million EURO contrary to losses -1,586 million  EURO during the same period of 2020. The company’s result was formed in losses of -2,45 million EURO for 2021 compared to losses of -3,19 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investors and investment funds for the financing of the Company.

After the completion of the business plan and the expected financing of a new investor, the Company, according to the Independent Business Plan (IBR) by Grant Thornton, will have a new sustainable perspective by penetrating new, innovative, niche markets, and also a financing stability, liquidity and profitability.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.