ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ημερομηνία: 1.07.2021

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2020, την Τετάρτη 30.06.2021, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
  Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100%  των παρισταμένων)  η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2020, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.
 1. Έγκριση κατ΄  άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.
 1. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
 1. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2020 της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
 1. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2021 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία «METRON Auditing A.E.O.E.» καθώς η αμοιβή αυτής.
 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
  Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία ως κάτωθι :
  Αναστάσιος Βαλσαμίδης   (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Αναστασία  Bαρβαρέσου  (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Νικόλαος Βελής (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Θεοφανή Μπαδόλα (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Αργύριος   Σαρρίδης (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
  Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 1. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
  Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από τρία (3) μέλη με ετήσια θητεία.
  Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
  Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα :
  Παναγιώτης Γρηγοριάδης (Ανεξάρτητο Μέλος), Σταύρος Γιούρος (Ανεξάρτητο Μέλος) και Ελένη Χατζηνώτα (Ανεξάρτητο Μέλος )
  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
 1. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
  Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
 1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
 1. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στους διευθυντές της Εταιρίας η συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή/και διοίκηση άλλων εταιριών.
 1. Εναρμόνιση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020
  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020.
 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου , ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 01.01-.31.12.2020.

Δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα