Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2022 / Financial Results 2022

Ημερομηνία: 2.5.2023

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2022 διαμορφώθηκε σε 7,03 εκατ. Ευρώ έναντι 8,22 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, σημειώνοντας μείωση 14,45%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 6,29 εκατ. Ευρώ ποσοστό 89,24% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2022 ανήλθαν σε ζημίες -5,69 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -4,35 εκατ. Ευρώ το 2021. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -4,97 εκατ. Ευρώ έναντι -3,77 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -8,57 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -6,78 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  επαφές και συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού  για την εξυγίανση της.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

Financial Results 2022

VARVARESSOS S.A. turnover in 2022 amounted to 7,03 million EURO compared to 8,22 million EURO in 2021, decreased by 14,45%. The company’s exports amounted to 6,29 million EURO (89,24% of  total sales). The company’s operating result (EBITDA) amounted to losses -5,69 million EURO compared to losses -4,35 million EURO in the corresponding same period of previous year. Gross margin amounted to losses -4,97 million EURO compared to -3,77 million EURO during 2021. The company’s result was formed in losses of -8,57 million EURO for 2022 compared to losses of -6,78 million EURO in the corresponding period of the previous year.

The Company is in contact and discussions with strategic investor for the financing of the Company.

The aforementioned statements are posted at the company’s website www.varvaressos.gr.