Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2021

Ημερομηνία: 29.04.2022

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» κατά το έτος 2021 διαμορφώθηκε σε 8,22 εκατ. Ευρώ έναντι 7,49 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, σημειώνοντας αύξηση 9,76%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,77 εκατ. Ευρώ ποσοστό 94,49% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 ανήλθαν σε ζημίες -4,35 εκατ.  Ευρώ έναντι ζημιών -2,74 εκατ. Ευρώ του 2020. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -3,77 εκατ. Ευρώ έναντι -2,03 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -6,78 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -5,78 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε  διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρίας από νέο επενδυτή, σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Εταιρία Grant Thornton η Εταιρία αποκτά νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.  

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr