Εισαγωγή Μετοχών με καταβολή μετρητών

Ημερομηνία: 23.04.2019

Εισαγωγή Μετοχών της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία) ανακοινώνει ότι από την 25.04.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας της  07.08.2019 και της 04.01.2019.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε 1.899.000,60 Ευρώ  διαιρούμενο σε 6.330.002 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Η  Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της στις 23.04.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 4.691.658 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετοχών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης  Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 23320 52670).

Νάουσα,  23.04.2019