Για την Εισαγωγή Μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας / προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης

Ημερομηνία: 17.10.2019

Για την Εισαγωγή Μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας / προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία) ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.06.2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή του συνόλου των 6.330.002 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας μετοχής τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ΄ αριθμ. 77678/24.07.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α.  κατά την συνεδρίαση της 17.10.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.330.002 νέων κοινών  εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων 6.330.002 κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 21.10.2019.  Από την επόμενη εργάσιμη 22.10.2019 παύει η διαπραγμάτευση των 6.330.002 κοινών ανώνυμων μετοχών προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την 23.10.2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 6.330.002 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται για την 25.10.2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 6.330.002 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας  (τηλ. 23320 52670, κα Λαναρά Μαρία)

 

Νάουσα,  17.10.2019