Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 19.07.2023

Ημερομηνία: 28.7.2023

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022 σχετικά με το θέμα 8 της Ημερήσιας Διάταξης περί «Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει».