Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων

Ημερομηνία: 30.06.2020

Ανακοίνωση σχετικά με την εκταμίευση των κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

 

Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ιγ’) της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 30.06.2020 εκταμιεύθηκαν Κοινά Ομολογιακά Δάνεια ως εξής :

  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 6.322.988,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 2.376.077,00
  • Πρόγραμμα έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 1.121.575,00

όπως προβλεπόταν από την 10.03.2020 Σύμβαση και την από 10.06.2020 τροποποίηση αυτής με τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.

Με την εκταμίευση των 6.322.988 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.  Με την εκταμίευση των 2.376.077 Ευρώ  και 1.121.575 Ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου που έχει ενταχθεί στον Ν. 4399/2016.  Μετά τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο.