ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Ημερομηνία: 25.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία),  ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι στις 25.04.2019 :

– Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απέκτησε 2.524.713 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας 757.413,90 Ευρώ.

– Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος του Γρηγορίου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) απέκτησε 2.153.340 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας 646.002,00 Ευρώ.