ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Ημερομηνία: 25.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία),  σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και μετά από σχετική γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι στις 25.04.2019 λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών (Αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 07.08.2018 και 04.01.2019) :

– Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου, απέκτησε 2.524.713 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 757.413,90 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η συμμετοχή της στην Εταιρία αυξήθηκε από 659.262 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 40,24% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 3.183.975 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,30%).

– Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος, απέκτησε 2.153.340 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 646.002,00 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών η συμμετοχή του στην Εταιρία αυξήθηκε από 677.161 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 41,33% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 2.830.501 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 44,72%).