Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Ημερομηνία: 25.04.2019

Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής  «η Εταιρία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε από τις  Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 07.08.2018  και 04.01.2019 κατά 1.407.497,40 Ευρώ και

(β) την από 25.04.2019 έναρξη διαπραγμάτευσης των 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 1.899.000,60 Ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 6.330.002 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους Ευρώ 1.407.497,40, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.4 του εγκριθέντος στην από 08.03.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.