Ανακοίνωση για τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν.4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» της 27ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνει ότι η ονομαστικοποίηση των μετοχών οφείλει να γίνει μέχρι την 31.12.2019. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την διαδικασία καταγραφής των μετόχων της θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παράγραφος 5.3.7 περί «Εισαγωγής μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας θα τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 27.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται βάσει ενημέρωσης που θα λαμβάνει η Εταιρία είτε με την ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις υπηρεσίες μητρώου του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., είτε μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας να επικαιροποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία τους στην Μερίδα Επενδυτή και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., δεδομένου ότι στο βιβλίο μετόχων πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 τα εξής στοιχεία : i) το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου, ii) η διεύθυνση του μετόχου ή η έδρα της εταιρίας μετόχου, iii) το επάγγελμα, iv) η εθνικότητα και v) ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών του.
Η Εταιρία θα ενημερώνει τους μετόχους εγκαίρως για τις εξελίξεις επί του θέματος.
Νάουσα, 28.06.2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο