Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 16.07.2021

1. Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 30.06.2021 (Ορισμός μελών Δ.Σ., εκλογή Επιτροπής Ελέγχου)

2. Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 30.06.2021 (Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.)

3. Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ελέγχου 30.06.2021 (Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου)

4. Ορισμός Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η εταιρεία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 30.06.2021, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή και όρισε την ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και όρισε ως μέλη της τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Αναστασία Βαρβαρέσου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Θεοφανή Μπαδόλα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30.06.2025 και μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2025.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της, την 30.06.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αναστάσιος Βαλσαμίδης,  Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

2. Αναστασία Βαρβαρέσου, Γραμματεας  (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

3. Θεοφανή Μπαδόλα, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

5. Ανακοίνωση – Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και την υπ΄ αριθμ. 916/07.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕΔΕΔ θα δίνονται απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος από σήμερα στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας www.varvaressos.gr

https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/ΕΣΕΔ+-+Κώδικας+Εταιρικής+Διακυβέρνησης+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737