ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρίας

Ημερομηνία: 08.03.2019

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρίας
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, καθώς και τον Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/301 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, ότι από την 08.03.2019 έχει τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 08.03.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 04.01.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 1.474.509,60 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη, με έκδοση 4.915.032 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και τιμή διάθεσης έκαστης τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ) ήτοι στο άρτιο, με καταβολή μετρητών.  Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 4.915.032 νέων κοινών, ανώνυμων, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης 0,30 Ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 1.966.012,80 Ευρώ διηρημένο σε 6.553.376 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 Ευρώ). Τα συνολικά έσοδα της αύξησης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1.474.509,60 Ευρώ. Σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου θα ισχύσει η αύξηση μέχρι του ποσού της κάλυψης ακολουθούμενης της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018.

 

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
08/03/2019 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
08/03/2019 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στον ημερήσιο τύπο
08/03/2019 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
13/03/2019 Έγκριση από Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης*
13/03/2019 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
15/03/2019 Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής
18/03/2019 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην αύξηση (record date)
19/03/2019 Πίστωση από την ΕΛ.ΚΑ.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
20/03/2019 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
29/03/2019 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
03/04/2019 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
05/04/2019 Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
11/04/2019 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από τη Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α.*
11/04/2019 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Για τη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Α.Μ.Κ. θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις  8 Μαρτίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρίας (https://varvaressos.eu/gr/investor/information-bulletin/).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα  είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Κ. 592 00 Νάουσα, τηλ. 23320 52670.

 

Νάουσα,  08.03.2019