Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία: 04.01.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 04.01.2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως δύο (2) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 1.336.423 μετοχές επί συνόλου 1.638.344. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις επί αυτών έχουν ως ακολούθως :

1 Επανασυζήτηση του θέματος 2 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07.08.2018 που συγκλήθηκε με την από 16.07.2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε την 07.08.2018, ήτοι του θέματος για την «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 1.500.000,00 Ευρώ  με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου», καθότι οι διαδικασίες για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου βρίσκονται σε εξέλιξη από τις Αρμόδιες Αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επανεγκρίθηκε με ψήφους 1.336.423 (100% των παρισταμένων) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού Ευρώ 1.474.509,60, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ανώνυμων, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή  ανώνυμη μετοχή, με έκδοση 4.915.032 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και τιμή διάθεσης έκαστης τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ) ήτοι στο άρτιο, με καταβολή μετρητών.  Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 1.966.012,80 Ευρώ διηρημένο σε 6.553.376 μετοχές αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 Ευρώ).

  • Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.
  • Το δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, η δε ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Κλάσματα δικαιωμάτων δε θα εκδοθούν.
  • Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εφόσον διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών, να τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
  • Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας με ποσοστό μεγαλύτερο από 5% δήλωσαν :

Η κα Α. Βαρβαρέσου ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας ολικώς τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. και επίσης εκδήλωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτήν μετοχές, εφόσον μείνουν αδιάθετες.

Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας ολικώς τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. και επίσης εκδήλωσε την πρόθεσή του να αποκτήσει πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτόν μετοχές, εφόσον μείνουν αδιάθετες.

  • Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.
  • Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.