Ανακοίνωση για ΑΜΚ : Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης

Ημερομηνία: 13.03.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 15/03/2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 20/03/2019-03/04/2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 20/03/2019 – 29/03/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 04.01.2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 1.474.509,60, με την έκδοση 4.915.032 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά  μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Σύμφωνα με την από 22.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε € 0,30 ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04.01.2019, δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε € 1.966.012,80 και θα διαιρείται σε 6.553.376 κοινές, ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της Αύξησης, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε € 1.474.509,60.

Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  της Εταιρίας έχει καταχωρηθεί την 22.01.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1638833 η με αριθμό 7775/22.01.2019 (ΑΔΑ:6ΓΜ7465ΧΙ8-ΥΛΒ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 15η Μαρτίου 2019. Από την 15.03.2019 (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

(α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη πρώτη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 18.03.2019, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο αποκοπής και

(β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ορίζεται από την 20.03.2019 έως και την 03.04.2019.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29.03.2019. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 03.04.2019) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  οι κάτοχοι τους θα πρέπει ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.
β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Η Καταβολή θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχτεί ειδικά για την αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Εθνικής Τράπεζας κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγράφων αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες μετοχές (εφεξής «Αδιάθετες Μετοχές»)  εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Οι ως άνω δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης αδιάθετων Νέων Μετοχών και έως το 100% των Νέων Μετοχών που τους αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης (εφεξής «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  (για τους κατόχους δικαιώματος που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Ειδικότερα, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης, μετά την πλήρη άσκησή τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών,  με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των νέων μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Εθνική Τράπεζα , κατά ποσό ίσο με την αξία των νέων μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Εθνική Τράπεζα  κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους, μέσω των χειριστών τους, θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους να προβούν σε ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 04.01.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολο τους.  Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων.

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών  θα αποδεσμεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της Αύξησης από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών μέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο αρμόδιο Υπουργείο δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 08.03.2019 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ((http://www.varvaressos.gr) από τις 08.03.2019. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας, Δ.Δ. Στενημάχου, 59200 Νάουσα.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Λαναρά Μαρία (τηλ. 23320 52650) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.